Działalność naukowo-badawcza

Prowadzone w katedrze prace naukowo-badawcze związane są głównie z zagadnieniami trwałości mineralnych materiałów budowanych, a zwłaszcza tworzyw na spoiwach cementowych, w tym także tworzyw nowej generacji oraz czerwonej ceramiki budowlanej.

Zainteresowania zespołów skupiają się na problemach chemicznych i fizycznych podstaw destrukcji tych materiałów oraz pomiarów właściwości mogących stanowić podstawę do prognozowania ich trwałości w różnych warunkach oddziaływań zewnętrznych. Badania te dotyczą mechanizmów i oceny skutków różnych rodzajów korozji tworzyw cementowych spowodowanej czynnikami fizycznymi i chemicznymi, ich destrukcji w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury, a w ostatnim czasie także ich biodegradacji. Przedmiotem prowadzonych badań jest także trwałość modyfikowanych polimerami powłok mineralnych zabezpieczających tworzywa cementowe przed karbonatyzacją. Od kilku lat prowadzone są badania dotyczące wpływu czynników materiałowych i technologicznych na zdolność tworzyw cementowych do transportu mediów ciekłych i gazowych. W obszarze zainteresowań pracowników Katedry znajdują się też metody uszczelniania mineralnych materiałów budowlanych. Z prac rozpoczętych wymienić należy także badania związane z projektowaniem składu, technologią i właściwościami tworzyw z grupy tzw. betonów z proszków reaktywnych oraz trwałością tworzyw cementowych z mineralnych spoiw trójskładnikowych.